Politique de confidentialité

Disclaimer, privacy- en cookiebeleid website BMx Mobile

 

De website www.bmxmobile.be (hierna de “Website”) is eigendom van en wordt uitgebaat door BMx Mobile (hierna “BMx Mobile”, uitgebaat door BMX COMPUTERS NV met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, De Ridderlaan, 55 en met ondernemingsnummer BE0448403185). De hiernavolgende informatie is van toepassing op ieder gebruik van de Website door iedere gebruiker daarvan (hierna de “Gebruiker”).

 

 • Gebruik van de website en beperking van aansprakelijkheid

 

De gegevens van de Website zijn in de regel bedoeld voor informatieve doeleinden in het kader van de dienstverlening van BMx Mobile. De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies aan de Gebruiker van de website worden beschouwd. Het gebruik ervan is op eigen risico en BMx Mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie van welke aard dan ook (bijvoorbeeld de correctheid van prijzen of de beschikbaarheid van producten). Informatie die van essentieel belang is voor de Gebruiker van de website dient desgevallend op haar juistheid te worden nagegaan bij BMx Mobile of de betreffende aanbieder.

 

De inhoud van de Website kan regelmatig aangepast worden en BMx Mobile behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling.

 

De inhoud van de Website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software enz. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan BMx Mobile of aan derden die het gebruik ervan aan BMx Mobile hebben toegestaan. De Gebruiker van de website is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze Website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door BMx Mobile.

 

BMx Mobile kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de Gebruiker van de website.

 

Eventuele links naar andere websites houden op geen enkele wijze enige erkenning of goedkeuring in van de inhoud van deze sites en BMx Mobile is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt of voor de informatie die daarop voorkomt. BMx Mobile is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan zichzelf in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

 

 • Privacy

 

BMx Mobile hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn gegevens die BMx Mobile toelaten een persoon als dusdanig te identificeren. Langs deze weg informeert BMx Mobile iedere Gebruiker van de website over de persoons- en andere gegevens die BMx Mobile verzamelt, bewaart en verwerkt wanneer gebruikt wordt gemaakt van de Website. BMx Mobile behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder individuele verwittiging van de Gebruiker. Zulke wijzigingen zullen telkens op de Website aangekondigd worden. De behandeling, bewaring en/of de verwerking van persoonsgegeven is onderworpen aan en gebeurt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (bekend als ‘General data Protection Regulation’ of ‘GDPR’).

 

De Gebruiker heeft het recht om zich bij BMx Mobile te bevragen over de persoonsgegevens die BMx Mobile verwerkt, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met BMx Mobile deze gegevens kan delen. Voor meer informatie of vragen over het (privacy-)beleid van BMx Mobile kan de Gebruiker contact opnemen met BMx Mobile op info@bmxmobile.be.

 

De Gebruiker heeft recht op informatie over de opgeslagen gegevens, evenals op rechtzetting, afscherming of verwijdering van deze gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van persoonsgegevens.

 

De Gebruiker heeft het recht om de actualisering van zijn of haar persoonsgegevens te vragen, dan wel de verbetering of de verwijdering ervan (als dat geen invloed heeft op de diensten die BMx Mobile levert). BMx Mobile behoudt zich het recht voor om zulke verzoeken af te wijzen indien deze de persoonlijke levenssfeer van derden in gevaar kunnen brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen in hoofde van BMx Mobile vereisen.

 

Tenzij de Gebruiker om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, kan BMx Mobile de verzamelde persoonsgegevens bewaren tot één jaar nadat de Gebruiker is afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaart BMx Mobile de persoonsgegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

 

BMx Mobile verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of BMx Mobile daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

 

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door BMx Mobile verzameld voor de volgende doelstellingen en verwerkingen en op de vermelde grondslagen:

 

 • Zodat BMx Mobile contact kan opnemen met de Gebruiker voor vragen of het uitvoeren van opdrachten;
 • Het verzenden van orderbevestigingen, facturen en andere informatie of documenten gerelateerd aan het bestaan, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst met BMx Mobile;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of aanbiedingen indien de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven (welke toestemming voorafgaand, vrij, specifiek en geïnformeerd dient te zijn en op ieder moment kan worden ingetrokken door de Gebruiker);
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen en de dienstverlening te verbeteren;
 • Voor marketing doeleinden (zoals het doen van aanbiedingen);
 • Zodat BMx Mobile opmerkingen in behandeling kan nemen en fraude kan voorkomen;

 

Om haar dienstverlening te realiseren en optimaliseren, kan BMx Mobile de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker vragen, verzamelen en/of verwerken:

 

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ondernemingsnummer;
 • het IP-adres van de Gebruiker, de datum en tijd van zijn of haar bezoek;

De Gebruiker is in welke hoedanigheid dan ook uitsluitend en te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan BMx Mobile dan wel ter beschikking stelt op de Website.

 

Tevens kan de Gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door BMx Mobile of één van de door BMx Mobile aangestelde verwerkers of om de verstrekte persoonsgegevens door BMx Mobile te laten overdragen aan de Gebruiker zelf of in opdracht van de Gebruiker direct aan een derde. Om de identiteit van de Gebruiker in zulke gevallen te controleren vraagt BMx Mobile om een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker mee te sturen (waarbij wordt aangeraden om de pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat).

 

BMx Mobile neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van BMx Mobile geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang toe moeten hebben. Medewerkers van BMx Mobile hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens door BMx Mobile geheel of gedeeltelijk is uitbesteed aan een derde, dan gebeurt dit krachtens een passende bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst waarin het doel van de verwerking is vastgelegd en afspraken worden gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

 

Voor enige klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan de Gebruiker contact opnemen met BMx Mobile op het e-mailadres: info@bmxmobile.be. Bovendien heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

 • Cookies

 

Om de Website te optimaliseren voor herhaald gebruik, maakt de Website gebruik van cookies die tijdens het gebruik op de computer van de Gebruiker geplaatst kunnen worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal bij de Gebruiker van de website worden geplaatst wanneer deze surft en die het gebruiksgemak van de Website ten goede komen door de Gebruiker van de website herkenbaar te maken voor de Website. Het gebruik van cookies kan door de Gebruiker van de website worden verhinderd in de instelling van zijn of haar webbrowser. De Gebruiker wordt om toestemming verzocht voor het gebruik van cookies door BMx Mobile bij ieder bezoek aan de Website en door gebruik te maken van de Website geeft de Gebruiker deze toestemming. Het verhinderen van het gebruik van cookies door de Gebruiker van de website kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring van de Website.

 

 • Google Analytics

 

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe de Gebruikers de Website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker) wordt ter beschikking gesteld van Google (en desgevallend opgeslagen op servers in de Verenigde Staten). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Gebruiker de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de Gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De Gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. BMx Mobile wijst er echter op dat de Gebruiker in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kan benutten. Door gebruik te maken van de Website geeft de Gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.